Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor het tot stand te komen van overeenkomsten tussen opdrachtgever enerzijds en anderzijds MacTack Watersport vof.

2. Aanbieding en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen van MacTack Watersport zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens van welke aard ook, via het internet via de website of andere methoden zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn echter niet bindend voor MacTack Watersport.
2.3 In geval van ‘kopen op afstand’ geldt een zichttermijn van 2 weken voor de consument. Binnen deze zichttermijn kan een consument de overeenkomst ontbinden tenzij goederen speciaal zijn vervaardigd of besteld voor de consument.
2.4 Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft MacTack Watersport het recht deze aanbieding binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Betaling
3.1 Betaling in de winkel van MacTack Watersport dient contant of met pin/creditcard te geschieden.
3.2 Betaling bij aankopen via de webshop dienen bij afronding van het bestelproces door middel van iDeal, Maestro of creditcard (Visa of MasterCard) te geschieden.
3.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn de verschuldigde bedragen heeft voldaan, is zonder nadere ingebrekestelling, opdrachtgever gehouden een rente van 1% te betalen.
3.4 Betaling met cadeaubonnen van MacTack Watersport is niet mogelijk in de webshop van MacTack Watersport.

4. Prijzen
4.1 De prijzen zijn zorgvuldig aangegeven en worden regelmatig geactualiseerd. In verband met mogelijke fouten of vergissingen moeten wij toch nadrukkelijk een voorbehoud maken voor alle prijzen. Mocht dit voorkomen nemen wij contact met u op.

5. Levering
5.1 Aflevering vind plaats op de op de overeenkomst aangegeven plaats.
5.2 Bij zichtbare beschadiging bij aflevering van de door u bestelde goederen dient u de
transporteur een aantekening te laten maken op de afleverbon of u kunt de zending weigeren. Indien u later beschadigingen aan de goederen ontdekt of voor het ontbreken van goederen dient u direct, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst goederen, contact op te nemen met MacTack Watersport.
5.3 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is
gesloten en dat betaling, voor zover deze dient te geschieden, is verricht.
5.4 Bij overschrijding van de levertijd anders dan door overmacht zal MacTack Watersport, na
ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen.
5.5 Bij ‘consumentenkoop op afstand’ is de consument gerechtigd, na overschrijding van de levertijd met 30 dagen of meer, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden en eventuele (aan)betaling kan door
de consument worden teruggevorderd.
5.6 De kosten voor het verpakken en verzenden van de artikelen worden op de website genoemd. Kosten voor het verpakken en verzenden van artikelen naar het buitenland kunnen hiervan afwijken. In dit geval wordt er door MacTack Watersport contact met u opgenomen. Alle extra kosten die door MacTack Watersport moeten worden gemaakt om het product naar het buitenland te verzenden zijn voor de consument.

6. Eigendom
6.1 Alle door MacTack Watersport geleverde goederen blijven eigendom van MacTack Watersport c.q. haar toeleveranciers totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien de koopprijs niet volledig en tijdig, conform de overeenkomst, is voldaan is MacTack Watersport gerechtigd de goederen te verkopen. MacTack Watersport is gerechtigd alle gemaakte (on)kosten op opdrachtgever te verhalen.

7. Retourneren goederen besteld via de webshop
7.1 Goederen dienen gefrankeerd, onbeschadigd en in de originele verpakking met het bankrekeningnummer binnen 2 weken te worden geretourneerd aan MacTack Watersport. MacTack Watersport zal vervolgens binnen 5 werkdagen het aankoopbedrag retourneren op rekening van de klant.
7.2 Wanneer goederen niet gefrankeerd, onbeschadigd of in originele verpakking worden geretourneerd dan neemt MacTack Watersport deze niet terug.
7.3 Artikelen die niet geretourneerd kunnen worden zijn op maat gesneden lijnen, op maat geknipt staaldraad, boeken & kaarten, CD-roms en afgeprijsde artikelen met een korting van 40% of meer op genoemde adviesverkoopprijs.

8. Garantie
8.1 MacTack Watersport verleent garantie welke de leverancier c.q. importeur MacTack Watersport verstrekt.
8.2 De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik, onjuiste behandeling of wanneer opdrachtgever zelf reparaties of aanpassingen heeft aangebracht.
8.3 Alle voor garantie in aanmerking komende goederen dienen, voorzien van aankoopbewijs, aangeboden te worden in de winkel van MacTack Watersport ter beoordeling.
8.4 Kosten van verzending van het product naar de leverancier of importeur zijn voor MacTack Watersport indien de goederen binnen garantie vallen.
8.5 Wanneer geen garantie van toepassing is zijn verzendkosten voor rekening van opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid
9.1 MacTack Watersport is niet aansprakelijk voor enige vorm van (schade)vergoeding ten aanzien van indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade of schade ontstaan door gebrekkige informatie of medewerking.
9.2 MacTack Watersport is op geen enkele manier aansprakelijk voor (in)directe schade ontstaan door informatie verstrekt via de website of webshop.

10. Geschillen
10.1 Op alle geschillen welke tussen MacTack Watersport en opdrachtgever mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen voor zover nodig voorgelegd worden ter beoordeling van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

KvK Rotterdam : 24369005

Copyright © 2013 Mactack